• Kültür

  [Bir tutam Xinjiang] Uygur ekme?i: Nan

  21.03.2019

  Xinjiang mutfa??, Çin'in kuzeybat?s?na özgü zengin ve lezzetli yemeklere sahip. Xinjiang mutfa??nda genelde sebze, bal?k, et, yumurta gibi g?dalar s?kça tüketilir. Sebzeler ve baharatlar di?er mutfaklarla hemen hemen ayn?d?r. De?i?ik olan ise, et ve yumurtalar?n kendine has pi?irme yöntemleridir. Xinjiang mutfa??nda genelde dana ve koyun eti tüketilir. Bu etler k?zartma, salça ya da domates sosuyla kaynatma ve bu?ulama yöntemleri ile pi?irilir. Tava kebab?, nan ekme?i, f?r?nda tavuk, kuzu çevirme, Uygur pilav? ve lagman, Xinjiang mutfa??n?n en ünlü yemekleri aras?nda yer al?r.

  Bugünkü programda öncelikle nan isimli ekme?i anlataca??z. Uygurlar?n nan diye adland?rd??? ekmek, Çin'in yemek kültüründe oldukça özgün bir yere sahip. Türkiye'deki Ramazan pidesine benzeyen nan, Uygurlar?n ba?l?ca yiyecekleri aras?nda yer al?yor.

  Nan?n tarihi çok eskilere dayan?yor. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Müzesi'nde, Turfan'daki arkeolojik kaz?larda ç?kar?lan, bundan yakla??k 2 bin y?l önce hüküm süren Tang Hanedan? dönemine ait nan kal?nt?lar? sergileniyor. Ayr?ca Çin tarihinde çok say?da tan?nm?? ?air, ?iirlerinde nana yer vermi?. Eski yemek kitaplar?nda da nan?n tarifine s?kça rastlan?yor. Tabii medeniyetin geli?mesiyle birlikte, Uygur nan?n?n çe?itleri de zenginle?mi?.

  Genellikle mayal? undan yap?lan nana karbonat kat?lmaz, az miktarda tuz konulur. Genellikle yuvarlak biçimdeki nanlar?n "emek" denilen en büyük türünün çap? 40 ila 50 santimetre aras?nda de?i?ir. Bu türden bir nan pi?mek için 1-2 kilo un gerekir. En küçük nan ise, bardak a?z? kadard?r ve "toka?" olarak adland?r?l?r. "Gecid" denilen, yakla??k 10 santimetre çap? ve 5-6 santimetre kal?nl??? bulunan nan ise, en kal?n nan olarak kabul edilir. Özellikle Ka?gar bölgesinde çok yayg?n olan gecid nan?n?n gövdesi pürüzsüz, rengi kahverengi ve ortas? deliktir.

  Nan, mayal? undan oldu?u gibi mayas?z undan da yap?l?r. "Kakçi" ve "biter" nanlar?, bunlar?n birer örne?idir. Bu nanlar, kuzu ya?? veya bitki ya??yla kar??t?r?lan undan yap?l?r. Güzel kokulu, gevrek ve uzun süre bozulmayan bu nanlara ya?l? nan da denilir. Üzerine bazen kuru so?an veya susam da serpilir.

  Tuzlu nanlar?n yan? s?ra, tatl? nanlar da vard?r. Ama en güzel nan, "??kman" ad? verilen k?ymal? nand?r. ?çine kuzu k?yma konulan bu nanlar?n lezzetine doyum olmaz.

  Nanlar, genellikle tand?rda, tavada veya s?cak odun külü içinde pi?irilir. En yayg?n pi?irme yöntemi ise tand?r demek yanl?? olmaz. Tand?rlar?n ?ekilleri ve türleri ise yöreden yöreye de?i?ir. Yakla??k bir metre derinlikte olan ve koyun yünü kar??t?r?lan balç?ktan yap?lan tand?r, en çok görülen tand?r türüdür. Bu tand?r?n a?z?nda da topraktan kare biçiminde bir platform bulunur. Urumçi civar?ndaki tand?rlar?n baz?lar? tu?ladan yap?lm??t?r. Tand?rlar?n büyüklükleri ise, ailedeki ki?i say?s?na göre de?i?ir.

  蜂鸟娱乐棋牌首页 宏莹棋牌游戏| 能下分的捕鱼官方下载| 疯狂牛牛棋牌游戏| 银河棋牌首页| 公平的棋牌官网