• Turizm

  Xinjiang mutfa??, bölgenin turistik markas? haline geldi

  29.08.2019

  16 A?ustos saat 16.00'da, ö?le yeme?i vakti çoktan geçmesine ra?men, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan ?ehrine ba?l? Yurunka? kasabas?nda bulunan Sambusa Lokantas?, mü?terilerle t?kl?m t?kl?m. Sambusa, Uygurlara özgü bir çe?it mant?ya verilen ad.

  Lokantan?n mü?terilerini yerel ziyaretçilerin yan? s?ra, sosyal medyada payla?mak için güzel yemeklerin foto?raflar?n? veya videolar?n? çekmekle me?gul olan, Çin'in iç kesiminden gelen turistler de olu?turuyor.

  "Buradaki sambusa gerçekten çok lezzetli. ?öhreti hak ediyor." Pekin'den gelen ve kendi otomobiliyle yolculuk yapan Zhao Qing, sambusan?n tad?na övgüler ya?d?rd?. Zhao Qing ve beraberindeki arkada?lar?, Sambusa Lokantas?'nda sambusa, tand?r kebab? ve buzlu yo?urt gibi birbirinden lezzetli yemeklerin hepsini tatt?. Yemekleri tan?tan k?sa videolar da çeken Zhao Qing, "Zaman?m oldu?unda bu güzel yemekleri WeChat üzerinden payla?aca??m. Böylece daha çok arkada??m?n Xinjiang mutfa??n? tan?mas?na olanak sa?layaca??m." diye konu?tu.

  "?nsanlar?n kalbine dokunmak için damak tatlar?na hitap etmek gerek." Bugünlerde Xinjiang'a gelen turist say?s?nda art?? görüldü?ü gibi, gün geçtikçe daha fazla ziyaretçi Xinjiang mutfa??na merak sal?yor. Xinjiang'?n turistik itibar? da buna paralel olarak yükseliyor.

  Güzel yemekler, yerli ve yabanc? turistleri bölgeye çekiyor

  Hotan s?n?rlar?nda yer alan Yurunka? kasabas?ndaki bir ba?ka sambusa lokantas?n?n sahibi Fazilet Mehmetemin, "Geçmi?te, mü?terilerimizin ço?u Hotan'daki yerel halk idi. Bugünlerde ise mü?terilerin yüzde 70'ini ülkemizin iç kesiminden gelen ziyaretçiler te?kil ediyor." dedi.

  1988'de kurulan Yurunka? Sambusa Lokantas?'n?n ünü de günden güne art?yor. Lokanta, hâlihaz?rda günde yakla??k 3 bin adet sambusa sat??? yap?yor.

  Yemek, turizmin elementleri aras?nda önemli bir yer tutmakta. Bugünlerde kuzu ?i?, tavuk sote, makarna ve Uygur pilav?n?n temsil etti?i Xinjiang mutfa??, turistlerin seyahatlerindeki "yemek" s?k?nt?s?n? çözmekle s?n?rl? kalmay?p, ayn? zamanda Xinjiang'?n turizmine renk kat?yor.

  Yerli ve yabanc? turistler art?k Shawan usulü tavuk sote yemeden Xinjiang'dan ayr?lm?yor. Shawan usulü tavuk sote, Xinjiang'?n Shawan ilçesine has lezzetli ve ünlü bir yemek.

  Shawan Kültür, Spor, Radyo, Televizyon ve Turizm ?daresi'nin ÇKP Komitesi Sekreteri Zhong Huiqi bas?na verdi?i demeçte, 1980'li y?llarda Shawan ilçesindeki baz? restoranlarda tavuk sote yeme?inin yap?lmaya ba?land???n?, o s?ralarda yeme?in ana mü?teri kesiminin uzun yol ?oförleri oldu?unu kaydetti.

  Zhong Huiqi, tavuk sotenin zamanla bölgenin ve tüm Xinjiang'?n ünlü bir lezzeti olup bölgenin turistik bir markas? haline geldi?ini söyledi. Zhong, ayr?ca Shawan ilçesinde tavuk sote yapan restoran say?s?n?n bini a?t??? bilgisini verdi.

  Güzel yemekler, yerel halka i? f?rsatlar? da sa?l?yor

  Ak?am vakti, Nerimangül Kayit için günün en yo?un zaman?. Kayit, ocak ay?ndan bu yana Hotan Gece Pazar?'nda (Huanhu ?ubesi) bir sambusa lokantas? i?letiyor. Turizm sezonunun ba?lamas?yla birlikte, lokantan?n i?leri de her geçen gün iyile?iyor. Kayit, ?u an her ay 8 bin yuandan fazla kazanç elde ediyor.

  Yöresel ?ark? ve dans gösterileri, güzel yemekler ile hediyelik e?yalar? bir araya getiren Hotan Gece Pazar? (Huanhu ?ubesi) 9 Ocak'da resmen hizmete aç?ld?. Pazarda faaliyet gösteren 158 dükkân?n 70'ini lokantalar olu?turuyor.

  Hotan Gece Pazar? (Huanhu ?ubesi) Genel Yöneticisi Bao Fengyu, "Hotan'?n güzel yemek kaynaklar?n? derinlemesine kaz?d?k, yerli ve yabanc? turistlerin lezzetli yemekleri tatmas?n? sa?laman?n yan? s?ra Hotan'da turizmin geli?mesine de katk? yapt?k, daha fazla ki?iyi turizm alan?nda istihdam ettirdik." diye konu?tu. Bugünlerde Hotan Gece Pazar?'na gelen ziyaretçi say?s? da günlük on bini a?t?.

  Burçin ilçesindeki Dört Mevsim Gece Pazar?'n?n bir üyesi olan Ma Degui Bal?k Lokantas?'n?n tabelas? di?er lokantalardan daha çok dikkat çekiyor. Ne de olsa Ma Degui, lokantas?n? 10 y?ld?r i?letmekte. Lokantaya gündüz daha çok yerel halk, ak?am saatlerinde ise Çin'in iç kesiminden gelen turistler u?ruyor.

  Ma Degui'nin lokantas?, bal?k kebab?yla me?hur. Çok say?da turist, internette payla??lan foto?raflar? gördükten sonra buraya geliyor. Ma Degui'nin lokantas? son on y?lda göze çarpan de?i?imler geçirdi, büyüklü?ü 30 metrekareden 100 metrekareye yükseldi. 8 ortakl? lokanta, Gece Pazar?'ndaki 120 dükkân aras?nda en ünlülerinden biri.

  Seyahat-yemek entegrasyonu yo?unla?t?r?l?yor

  17 A?ustos'ta Xinjiang'?n merkezi Urumçi'ye ba?l? Daban kentinde 7. Dönem Kas?mpat? Kültür, Turizm ve Yemek Festivali yap?ld?. Yerli ve yabanc? turistler, festivalde kas?mpat? çiçe?i toplaman?n yan? s?ra, ac?l? tavuk ve kuzu kavurmas? gibi 40'tan fazla leziz yeme?i tatt?. Özellikle "Ha?lanm?? yumurtal? kas?mpat?" adl? yeni tarif, çok say?da turistin ilgisini çekti.

  Yeme-içme endüstrisinin turizmin geli?mesindeki rolü giderek art?yor. Daban kenti 2014 y?l?nda yerel mutfak unsurlar?n? Kas?mpat? Kültür, Turizm ve Yemek Festivali'ne dâhil etmeye ba?lad?.

  Günümüzde sadece Daban de?il, Xinjiang'?n birçok bölgesi de birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle turistleri çekmeye çal???yor. Shawan Tavuk Sote Kültür ve Turizm Festivali, Masal Kenti Burçin'de Güzel Yemekler Haftas? gibi yemek konulu faaliyetlerin ?öhreti her geçen gün yükseliyor.

  Hotan Kültür, Spor, Radyo, Televizyon ve Turizm ?daresi Endüstri Geli?tirme Bürosu Ba?kan? Chen Songmei, "Hotan turizmini farkl? dinamiklerle geli?tirmek için g?da ve turizmi birle?tiriyoruz." diye konu?tu. Chen Songmei, Hotan'daki güzel yemeklerin markala?mas?n? h?zland?rmak için bir dernek kurduklar?n? da bildirdi.

  Urumçi Lokantac?l?k Hizmetleri Birli?i Genel Sekreteri ve Çin Mutfa?? Derne?i'nin Etnik Yemekler Komitesi Ba?kan Yard?mc?s? Bai Jingtang, "Güzel yemeklerin turizme daha fazla güç katmas?n? istiyoruz. Öncelikle Xinjiang'a özgü güzel yemekleri koruyaca??z, lokantac?l?k hizmetlerinin kalitesini art?raca??z, Xinjiang'daki güzel yemeklerin markala?mas?na yönelik çal??malar?m?z? da yo?unla?t?raca??z. "

  Xinjiang'?n genelinde yöresel yemek kaynaklar?n?n korunmas?, turistik faaliyetlerin bir parças? haline getirilmesi ve bu ?ekilde turizmin geli?tirilmesiyle beraber halk?n ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi için son y?llarda yo?un çaba harcanmakta. Bu çabalar verimli sonuçlar vermeye ba?lad?. Örne?in, y?l?n ilk yar?s?nda Xinjiang'da turizm endüstrisinde 32 bini a?k?n ki?iye i? f?rsat? yarat?ld?.

  蜂鸟娱乐棋牌首页 天天棋牌下载| 36棋牌| 棋牌赌博游戏下载| 网络真人棋牌游戏| 公牛棋牌