• Turizm

  Özgün pansiyonlar Xinjiang turizmini geli?tirdi

  10.09.2019

  S?radan bir köylüden özel pansiyon müdürüne dönü?en Ömer Metiniyaz, pansiyona dönü?türdü?ü evini eliyle göstererek, "Fazladan bo? odalardan yararlanarak bu kadar gelir elde edebilece?imi hayal bile etmemi?tim." diyor. Ömer, dört gün içerisinde pansiyon odalar?nda 30'u a?k?n turist a??rlarken, 4 bin yuandan fazla gelir elde etti.

  56 ya??ndaki Ömer Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hotan kentine ba?l? Lopnur ilçesindeki Xinping kasabas?n?n Da? köyünde ya??yor. Haziran 2018'de Ömer, evindeki bo? odalar? restore ettirdikten sonra pansiyon ve köy evi lokantas? olarak i?letti. Ayn? zamanda evinde besledi?i koyun ve tavuklardan elde etti?i etlerle kendi ekti?i organik m?s?r ve di?er sebzelerden yapt??? lezzetli yemekleri turistlere sundu. Böylece rahat konuklama ko?ullar?nda yöresel lezzetlerin keyfine varan konuklar da mutlu oldu. Ömer, bu sayede y?l?n ikinci yar?s?nda 30 bin yuandan fazla kazand?.

  Lopnur ilçesi Lopnur köyü Turistik Bölgesi Yönetim Komitesi geçen Haziran'da yerli ve yabanc? turistlerin konaklama ve gece çöl gezisi arzusunu kar??lamak amac?yla Taklamakan Çölü'nde bulunan köy evlerini pansiyonlara dönü?türdü. Pansiyonlar?n avlu duvarlar? Lopnurlulara özgü Etles kuma?larla süslenmi?. Avlunun bahçesindeki çe?itli çiçekler, ?lg?nlar ve kavaklar avluya ayr? bir güzellik kat?yor. Tüm bunlar buraya gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

  Lopnur köyü Turistik Bölgesi yetkilisi Liu Yan, Lopnur köyündeki pansiyonlarda turistlerin çöl manzaras? e?li?inde gökteki y?ld?zlar? seyredebildiklerini, yöresel yemeklerin tad?na varabildiklerini ve ayn? zamanda gece ?enlikleri, Lopnurlular?n dü?ünleri, müzik konserleri gibi çe?itli etkinlikleri izleyebildiklerini belirtti.

  Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden Lopnur köyüne seyahate gelen He Simei, "Çöldeki pansiyonda kal?rken, gece hafif rüzgar esiyor. Ba??n?z? kald?r?p bakt???n?zda uçsuz bucaks?z uzanan çöl denizi gözünüze çarp?yor. Yukar? bakt???n?zda ise gökyüzünde ???l ???l parlayan say?s?z y?ld?zlar? görüyorsunuz. Ailece bu güzel gö?ün alt?nda kavak a?ac?ndan yap?lm?? yemek masas?n?n etraf?ndan oturup, ak?amlar? Lopnur ha?i? çay?n? içiyoruz ve lezzetli yemekleri tad?yoruz. Güzel hislerimizi sözle anlatmak mümkün de?il."

  Lopnur ilçesi turizm sektöründe meydana gelen yeni de?i?ikliklere ayak uydurmak amac?yla, 2018 y?l? itibariyle güzel köy in?as? ile yerel avantajlar ve köye özgün özellikler birle?tirilerek s?ras?yla Xingping, Gülba?, Donkot ve Karaçuga gibi kasabalarda bir dizi seyahat hatt? olu?turuldu. Bu yerlerdeki pansiyonlarda kalan turistler çiçekleri bizzat seyredebilir, çe?itli meyveleri bizzat toplayabilirler, kavak resim sergisini gezebilirler. Günümüzde burada 54 özel pansiyon bulunuyor.

  Son y?llarda, Xinjiang'da turizmin sürekli geli?mesiyle özel pansiyonlar sanki ya?mur sonras? parlayan güne? gibi ortaya ç?kt?. Pansiyonlarda konaklama, özgün yemeklerin keyfine varma ve köy gezisi Xinjiang turizminin yeni ak?m? haline geldi. Tanr? Da?lar?'n?n güneyi ve kuzeyindeki özgün pansiyonlar Xinjiang'da turizmin h?zl? geli?imini daha yüksek seviyelere ta??d?. Turfan, Altay ve Urumçi gibi bölgelerde s?ras?yla pansiyonlarla ilgili düzey de?erlendirmesi ve ödüllendirme yöntemleri uygulanarak, köylerde pansiyon sektörü ilerletildi.

  Xinjiang'da ?imdiye kadar 2 bini a?k?n pansiyon, 8 bini a?k?n oda ve 20 bini a?k?n yatak bulunuyor. Verilere göre, geçen y?l bu pansiyonlarda 2 milyon 970 bin turist a??rlan?rken, turizmden kaydedilen gelir 445 milyon yuana ula?t?.

  Özgün pansiyon sektörü ayn? zamanda istihdam? ilerletti?i gibi, turizmin geli?mesini de sa?lad?.

  Xinjiang'daki çe?itli kurulu?lar ilgili te?viklerle yeniden in?a edilen özgün pansiyonlardaki her bir yatak için 500 yuan yard?m sa?lad?.

  Öte yandan Xinjiang'a gelen turistlerin yatak s?k?nt?s?n? gidermek amac?yla, 3 y?l içinde bölgedeki turizm geli?tirilerek, pansiyonlardaki yatak say?s?n?n yakla??k 100 bine ç?kar?lmas? bekleniyor.

  蜂鸟娱乐棋牌首页 友趣棋牌| 众博棋牌游戏平台首页| 真人捕鱼游戏| 大神棋牌| 天天中彩app首页