• Haber

  "Orta Asya ülkeleri Xinjiang meselesinde Çin'i destekliyor"

  24.09.2019

  Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Geng Shuang, Orta Asya ülkelerinin Xinjiang meselesinde Çin'i destekledi?ini aç?klad?.

  Geng Shuang günlük ola?an bas?n toplant?s?nda, ABD D??i?leri Bakan? Mike Pompeo'nun önceki gün, Orta Asya ülkelerinin d??i?leri bakanlar?yla yapt??? görü?me s?ras?nda Çin'in Xinjiang politikalar?na kar?? as?ls?z suçlamada bulundu?unu belirtti.

  Orta Asya ülkelerinin Xinjiang meselesinde Çin'i destekledi?ini vurgulayan Geng, Orta Asya ülkelerinin ayr?ca Çin hükümetinin Xinjiang'da terörle mücadele etmek ve a??r?c?l??? ortadan kald?rmak için ald??? tedbirleri olumlu de?erlendirdi?ine i?aret etti. Geng, Çin ve Orta Asya ülkeleri aras?ndaki ili?kiyi bozmay? amaçlayan giri?imlerin ba?ar?l? olamayaca??n? kaydetti.

  Geng, "Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kom?usu olan söz konusu Orta Asyal? be? ülke, Xinjiang'?n sosyo-ekonomik kalk?nmas?n?n yan? s?ra, bölgede etnik gruplara mensup vatanda?lar?n güven ve mutluluk içinde ya?ad??? ve inanç özgürlü?üne sahip oldu?u gerçeklerini ABD'den daha iyi biliyor. ABD D??i?leri Bakan? Mike Pompeo'nun söz konusu ülkeler ile Çin'in ili?kilerini bozmay? ve Çin'i karalamay? amaçlayan bu tür giri?imleri hiçbir kar??l?k bulamaz."

  Geng Shuang, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulu?undan bu yana geçen 40 y?lda, bölgede Uygur nüfusun 5 milyon 550 binden 11 milyon 650 bine yükseldi?ini ve Uygurlar?n bölgedeki tüm nüfusun yüzde 46,8'ini olu?turdu?unu hat?rlatt?. Sözcünün verdi?i bilgilere göre, cami say?s?n?n 24 bini a?t??? bölgede, her 530 Müslüman vatanda?a bir cami dü?üyor. Geng, söz konusu gerçeklerin, Mike Pompeo'nun "Çin'in kendi vatanda?lar?n?n ?slamiyet inanc?n? ve kültürünü silmeye çal??t???" iddias?n?n tamamen as?ls?z oldu?unu ve Pompeo'nun Çin hakk?ndaki temel bilgilere pek hakim olmad???n? kan?tlad???na dikkat çekti.

  Sözcü, "Xinjiang'?n istikrar?, Çin ve Orta Asyal? ülkelerin ortak ç?karlar?na uyuyor. Orta Asya ülkeleri, Xinjiang meselesinde Çin'i öteden beri anl?yor ve destekliyor. Çin ile bu ülkeler aras?ndaki dostluk ve kom?uluk ili?kileri ile 'üç ?er güç'le mücadele kararl?l???n?n, Çin kar??t? güçlerin k??k?rtma giri?iminden etkilenmeyece?ine inan?yoruz. Çin ile Orta Asyal? ülkelerin aras?n? bozmay? amaçlayan giri?imler ba?ar?l? olamayacak." ?eklinde konu?tu.

  蜂鸟娱乐棋牌首页 爱玩棋牌app| 四川亲朋极速捕鱼app| 赌大小手机软件| 波克捕鱼达人千炮| 真人网赌app