• Haber

  Çin: Xinjiang'daki tedbirler uluslararas? terörle mücadeleye katk? yap?yor

  26.09.2019

  Çin D??i?leri Bakan? Wang Yi, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yürütülen faaliyetlerin, uluslararas? terörle mücadele çal??malar?na yap?lan önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  Ayn? zamanda Çin Devlet Konseyi Üyesi olan Wang Yi, dün New York't, Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM ile bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin bar?? ve güvenli?in korunmas? konusundaki i?birli?iyle ilgili toplant?s?na kat?ld?.

  D??i?leri Bakan? Wang, yapt??? konu?mada, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma çal??malar?nda ba?vurdu?u önleyici tedbirler hakk?nda bilgi verdi.

  Wang, Xinjiang yerel hükümetinin, terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma konular?nda farkl? ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak ald??? tedbirler sayesinde terör olaylar?n?n meydana gelmesinin önlendi?i gibi, bölgede ya?ayan 25 milyon ki?inin ya?ama ve geli?me gibi temel haklar?n?n korundu?una i?aret etti.

  Wang, bu giri?imin, Xinjiang'da ya?ayan tüm etnik gruplardan vatanda?lar dâhil olmak üzere Çin halk?n?n tamam?ndan destek ald???n?n da alt?n? çizdi.

  Xinjiang'da al?nan a??r?c?l?ktan ar?nd?rma tedbirlerinin önleyici terörle mücadele konusunda yararl? bir deneme oldu?una dikkat çeken Çinli bakan, bu ad?mlar?n, Birle?mi? Milletler'in ?iddetli A??r?c?l??? Önleme Eylem Plan? kapsam?ndaki somut ad?mlar olmakla kalmay?p, Çin'in uluslararas? terörle mücadeleye yapt??? önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  蜂鸟娱乐棋牌首页 凡凡棋牌首页| 最新手机版捕鱼棋牌官网| 金三顺棋牌游戏| 好运来棋牌首页| 玩玩棋牌首页